Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina
Facebook Heilig Hart

Zorgbeleid.

In het woonzorgcentrum Heilig Hart willen we een hartelijk en warm huis zijn voor iedereen. We ontvangen inwoners van Grimbergen, maar ook inwoners van andere Vlaamse gemeenten zijn welkom. Nederlands is onze voertaal.

Wij hebben een warm hart voor mensen en hun noden. We maken graag tijd vrij voor uw vragen en zorgen. Iedere medewerker is aanspreekbaar, ook de directie.

We wonen en werken in een open sfeer, zodat “welbevinden, inspraak en overleg” méér zijn dan zomaar een slogan.

We nemen onze taken op vanuit een christelijke levenshouding, met respect voor andere levensvisies. Onze belangrijkste omgangsvormen zijn daarbij vriendelijkheid en beleefdheid, respectvol en professioneel handelen, en empathisch en waardig gedrag.

Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg

In het zorgbeleid van het woonzorgcentrum Heilig Hart spelen vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg een prominente rol.Op voorhand al nadenken, spreken en keuzes maken over de zorg die een bewoner wil wanneer hij of zij ernstig ziek wordt, rond kwaliteit van het levenseinde en waardig sterven, wordt “vroegtijdige zorgplanning” genoemd. Vroegtijdig, omdat er al bij stilgestaan wordt vóór het echt nodig is. Vaak is dat niet iets waar bewoners spontaan mee bezig zijn na hun opname. Niettemin kan het zinvol om er op voorhand al bij stil te staan.

Palliatieve zorg en levenseindezorg zijn beide gebaseerd op een holistische mensvisie: alle lichamelijke, sociale, psychische en spirituele facetten van het leven en levenseinde worden mee in rekening genomen. “Palliatieve zorg” is de totale zorg die nodig is om de levenskwaliteit te verbeteren wanneer iemand te maken krijgt met een ongeneeslijke aandoening. In de laatste weken en dagen van het leven wordt palliatieve zorg “levenseindezorg” genoemd.

Naarmate iemand ouder wordt of wanneer een ziekte vordert, verandert de manier waarop levenskwaliteit en kwaliteit van zorg ervaren worden. We willen de zorg optimaal afstemmen op de individuele verlangens en noden van elke bewoner. Daarvoor gaan we in gesprek, bij voorkeur met de bewoner zelf, of met de familie en de naaste betrokkenen, wanneer gesprek met de bewoner niet meer mogelijk is.

Uiteraard wordt bij het bepalen van de zorgdoelen rekening gehouden met de eigen levensvisie van de bewoner en zijn of haar opvattingen over de verschillende vormen van medisch begeleid sterven (opstarten of voortzetten van een curatieve of levensverlengende behandeling, niet-behandelbeslissing, weigering van behandeling, pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie). Indien de bewoner of familie het wenst, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een document of wilsverklaring.

Dementie

Respectvolle zorg voor bewoners met een vorm van dementie dragen wij in het Heilig Hart hoog in het vaandel.

Een persoon met dementie loopt als het ware verloren in het hier en nu en heeft daardoor specifieke noden. Het is belangrijk dat iemand zich veilig voelt, en steun en houvast ervaart, in een voor hem of haar soms moeilijk te begrijpen omgeving.

De klemtoon van onze zorg voor personen met dementie ligt op een belevingsgerichte en empathische benadering. We hebben daarbij aandacht voor de hele levensgeschiedenis van de persoon: wie iemand was, is en zal worden.

Op de verschillende afdelingen voor bewoners met dementie wonen personen die zich in verschillende fases bevinden in het dementieproces. Om ervoor te zorgen dat elke bewoner zich zo goed mogelijk thuis en omringd voelt, is er een gedifferentieerd aanbod aan activiteiten. Daarbij wordt erop gelet dat elke bewoner aansluiting kan vinden bij medebewoners die een vergelijkbare fase van dementie doormaken.

Familieleden en betekenisvolle anderen van een persoon met dementie hebben vaak nood aan steun, begeleiding en informatie. Ook daarvoor hebben we in het woonzorgcentrum specifieke aandacht en zorg. Betekenisvolle anderen zijn welkom op het Praatcafé Dementie of kunnen aansluiten bij de familiegroep. Tevens wordt regelmatig een familieraad georganiseerd, waar het dagelijkse reilen en zeilen in het Heilig Hart aan bod komt.